Themadagen social media

Digitaal pesten: wat is het en wat kun je er tegen doen?

Voorlichting aan leerlingen en ouders is essentieel

Het jongerenwerk signaleert vanuit de verschillende disciplines waarin ze werkzaam zijn dat binnen de gemeente Waadhoeke pestgedrag via social media actueel is en blijft! Daarom organiseert zij, in samenwerking met CSG Annamaria van Schurman, RSG Simon Vestdijk, de Politie Franeker en Theater Smoar jaarlijks een voorlichtingscampagne voor leerlingen en ouders van de onderbouw van de AMS en de RSG. Omdat social mediagebruik niet meer weg te denken is, hebben de organiserende partijen de intentie om de ontwikkelingen hierover bij de leerlingen en hun ouders blijvend onder de aandacht te brengen. Doel hiervan is de bewustwording van het eigen gebruik van social media te vergroten en hiermee het misbruik terug te dringen.

Voorlichtingsdagen

Om digitaal pesten een halt toe te roepen en leerlingen op een verantwoorde manier om te laten gaan met sociale media, waren op maandag 28 en dinsdag 29 januari de voorlichtingsdagen georganiseerd voor de leerlingen van het eerste leerjaar van het voortgezet onderwijs. Tijdens deze dagen wordt aan het onderwerp met behulp van theatergroep Smoar, de inzet van de mobile media lab van de politie en een workshop van het Jongerenwerk op verschillende manieren interactief inhoud gegeven.

Ouderavond

Omdat blijkt dat veel ouders niet op de hoogte zijn van de actuele ontwikkelingen op social media was er voor hen een ouderavond. De voorlichting is een afspiegeling van het programma voor de jeugd waarbij Theater Smoar hen interactief meeneemt in de gevolgen van pestgedrag via social media.

Geen opmerkingen
Add a comment...

Your email is never published or shared. Velden zijn verplicht *

We      new friends!
Menu